01
02
03
04
05
previous arrow
next arrow

 

Školní vzdělávací plán s názvem:
„KOUZELNÝ SVĚT DĚDEČKA MECHÁČKA“

Motto: „Vidět, slyšet, dotknout se – poznávat a objevovat“

jsme společně vytvořili na základě Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk, Školky plné zábavy, Třídy plné pohody a Zdravé mateřské školy

Profilace školy
Při plánování výchovně vzdělávací práce využíváme vesnického prostředí, možností vycházek do přírody v blízkém i vzdálenějším okolí, mimo dosah dopravy. Cíleně se zaměřujeme především na přírodu, její ochranu a ekologii, na pohybové a pobytové aktivity venku.
Navazujeme na způsob, tradice a zvyky života lidí na vesnici.
Vycházíme z prostorových možností školy, témat přírody, ročních období, pohádek, námětů a nápadů dětí.

Koncepce školy
Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dětí.
Našim cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře, pohodě a klidné atmosféře. Nejdůležitější je, aby se dítě do školky těšilo a bylo spokojené. Spolupracujeme s rodiči a navazujeme na rodinnou výchovu.
Stanovený režim umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reagovat i na neplánované situace. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Základem zůstává hra dětí a učení na základě prožitkového učení.
V případě pěkného počasí pobýváme s dětmi v dopoledních i odpoledních hodinách venku.
Maximálním využíváním pobytu v přírodním prostředí se přirozeně učíme o živé i neživé přírodě, vedeme děti k její ochraně, poznáváme historii i současnost naší vesnice a jejího okolí.
Umožňujeme dětem získat základní životní zkušenosti mezi svými vrstevníky, snažíme se uspokojovat jejich individuální potřeby a zájmy. Rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a sebereflexi. Podporujeme tvořivost dětí.
Důležité je, co si dítě z mateřské školy odnese a co v ní získá.
Vycházíme z 5 základních oblastí předškolního vzdělávání k získání klíčových kompetencí

1. dítě a jeho tělo
2. dítě a jeho psychika
3. dítě a ten druhý
4. dítě a společnost
5. dítě a svět

Režim dne:

6.00 - 8.45 hod – scházení dětí, hry-nabídková činnost učitelky, záleží na dobrovolnosti

8.00 hod - svačina

8.45 - 9.45 hod - cvičení, pedagogicko výchovná činnost

9.45 hod - ovoce, zelenina

9.50 - 11.30 hod - příprava na pobyt venku, činnost založená na dobrovolnosti dětí (tvořivé hry, pohybové, s přírodninami, pozorování přírody, dramatizace, kreslení apod.)

11.45 – 12.30 hod - oběd, hygiena, příprava na spánek, poslech pohádek

12.45 – 14.15 hod - odpočinek, tiché aktivity dětí

14.25 – 16.00 hod - hygiena, svačina, nabídková činnost učit., zájmová činnost dětí