01
02
03
04
05
previous arrow
next arrow

 

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY
Vážení rodiče,
připravujeme se na obnovení provozu školky od pondělí 25.5. 2020.

Na webových stránkách www.msdubice.cz si z ,,Informací pro rodiče“ vytiskněte a vyplňte čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Při prvním nástupu předejte ředitelce.
V případě pochybností se poraďte s pediatrem, který se případně písemně vyjádří i k získaným alergiím.

Seznamte se s hygienickými pravidly nastavenými k prevenci šíření COVID 19.

V pondělí 25.5.2020 nejpozději ráno do 7.15 hod nahlašte, prosím, docházku svého dítěte z důvodu stravného.

Školka bude samozřejmě otevřena za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:

 • Rodiče (doprovod vždy 1 osoba) budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, dezinfekci u vstupních dveří použijí i děti. Budou v šatnách dodržovat rozestupy 2 m, popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte musí rodiče dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.
  Stejně tak před MŠ je potřeba dodržovat rozestupy. Před budovou platí zakrytí rouškou pro všechny. Mimimalizovat pohyb před MŠ.
 • Děti a zaměstnanci školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky onemocnění.
  Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.

Při prvním příchodu po znovoutevření rodiče potvrzují formulář ,,čestné prohlášení“-
o bezinfekčnosti. S dětmi si na pozdrav nebudeme podávat ruku.

 • Děti musí být schopny dodržovat základní hygienická pravidla se správnou technikou mytí rukou (již dříve známý postup na nástěnce- naučte děti tento postup).
 • Bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor.
 • Každou hodinu 5 minut větrat, dezinfikovat pravidelně kliky, madla.
 • K vycházkám budeme využívat pouze areál školy (zahradu).

Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat ve venkovních prostorách školky.

 • Dětem veškeré jídlo rozdáme, včetně příborů.
 • Používat budeme pouze jednorázové papírové utěrky.
 • Pokud se MŠ otevře, nárok na ošetřovné zaniká.

Školka bude v provozu především pro pracující rodiče a samoživitelky.

Další informace o platbách:
Při zálohové platbě za stravné z 3/2020 se nevyčerpaná částka přesunula do dalšího období.
Platba za neinvestiční výdaje se snížuje o dny omezeného provozu.

Děkujeme za spolupráci
Jeřábková H. a kolektiv zaměstnanců MŠ

 

Čestné prohlášení ke stažení - ZDE

 


 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DUBICÍCH
pro školní rok 2020/2021

 

Seznam_přijatých podle ČJ 2020-21


Vzhledem k mimořádným opatřením se budou zápisy organizovat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádosti lze podávat od 4. 5. - 15. 5. 2020

Podání žádostí:
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy - datová schránka školy h2wvjrg
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – skolkadubice@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou – Mateřská škola, Dubice, okres Ústí nad Labem
  Dubice 79,400 02 ÚL
 • osobní podání - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem domluvit telefonicky návštěvu školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • Žádost je možné stáhnout z webových stránek naší školy (viz níže) nebo si lze vyzvednout po telefonické domluvě přímo v MŠ
  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
  své oprávnění dítě zastupovat.
 • Rodný list doložte kopií.
  Doložení řádného očkování dítěte
  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti
  zákonný zástupce:
 • prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a doloží kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu
Datum,jméno (tiskace) a podpis zákonného zástupce
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Uzavření MŠ (dovolená):

Vánoční prázdniny od 23.12. 2019- 1.1. 2020 (4 pracovní dny)
Jarní prázdniny od 3.2.- 9.2. 2020 (5 pracovních dnů)
dovolená- uzavření v době LETNÍCH PRÁZDNIN od 13.7.- 14.8.2020

 


 

 


 

Školní rok 2019/ 2020

Provoz mateřské školy: pracovní dny od 6. 00 – 16. 00 hodin

 1. Do mateřské školy se dle vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/ 2004 Sb., přijímají děti zpravidla ve věku od 3 – 6 let (nejdříve však od 2 let). Zápis se provádí po dohodě se zřizovatelem v období od 2.- 16. května pro následující školní rok, na základě stanovených kritérií pro daný školní rok.
 2. Pozor důležité: Sledujte, prosím, aktuálně nástěnku k informaci o konání
  Třídní schůzky ( čas od 15.40 hod, datum bude upřesněno později)
  Dítě si vyzvedněte, prosím, před zahájením a zajistěte si dohled- schůzka je pouze pro
  rodiče.

Seznámení se Školním řádem a bezpečností potvrdí zákonní zástupci na začátku školního roku svým podpisem (školní řád je zveřejněn na webu školky).

Potvrďte, prosím, informovaný souhlas o fotografování Vašeho dítěte na samostatném formuláři.
Před nástupem dítěte do školky:
"Maminko, tatínku, uč mě samostatnosti" /abych se o sebe uměl postarat/

 1. zouvat a nazouvat bačkory, boty
 2. poznat svoje oblečení /vše podepsat nebo označit značkou dítěte/
 3. umět oblékat a svlékat tričko, pyžamo, ponožky...
 4. při jídle vydržet sedět u stolu, sám jíst
 5. pít ze skleničky, hrnečku
 6. umýt se mýdlem, utírat se do ručníku
 7. používat záchod - umět si říci

"Jak se správně chovat v mateřské škole"

 1. dítě vždy osobně předat učitelce (nebo pověřenému zástupu)
 2. dodržovat provozní dobu MŠ (předávat dítě do 8 hod, vyzvednout do 16.00 hod)
 3. máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na učitelku
 4. neprodlužujte loučení s dítětem, rychle odejděte
 5. informujte učitelku, jestliže má Vaše dítě nějaké zdravotní problémy
 6. předejte svůj aktuální telefonní kontakt (je potřeba i náhradní- zaměstnavatel, druhý zák. zástupce)
 7. před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte ho školkou, školka není za trest 

Do školky potřebuji:

 1. Vždy 1x za 3 měsíce papírové kapesníky (1 vytahovací + 1 balené)
 2. Plastový hrneček s ouškem na pitný režim v herně
 3. Malou fotografii na narozeninovou nástěnku
 4. Oblečení: pyžamo, pláštěnku, holinky (nebo kotníčková nepromokavá obuv),
  1 tepláky do herny+ 1 tepláky na vycházku
  náhradní oblečení do tašky v šatně (pravidelně doplňovat- spodní prádlo,
  tričko, punčocháče pro případ polití)
  obuv na vycházku (odpovídající počasí)
  bačkory (bez zapínání)
  všechny věci označte značkou dítěte
  Pozor- krosky nebo pantofle jsou bezpečnostně nevhodná obuv do školky!

Příchody a vyzvedávání dětí:

 1. včasný příchod a předání dítěte učitelce do 8.00 hodin
 2. povinně vzdělávané děti (děti před nástupem do ZŠ) musí dodržovat určenou dobu vzdělávání od 8.00- 12.00 hod (včasný příchod, povinnost docházky platí ve dnech vyučování)
 3. po obědě vyzvedávání od 12.15 hod
 4. odpoledne od 14.40 - 16.00 hod
 5. dodržujte, prosím, tato časová vymezení a režimové momenty
 6. na požádání lze samozřejmě dopředu domluvit i individuální odchod nebo příchod dítěte (např. návštěva lékaře) tak, aby se nenarušoval provoz MŠ
 7. v případě, že chcete určit jinou osobu k vyzvedávání svého dítěte, vyžádejte si formulář k tomu určený
 8. vyzvednutí oběda v případě pozdní omluvy od 11.10- 11.20 hod
  - lze pouze v odůvodněných případech pouze 1. den nepřítomnosti dítěte (do vlastní nádoby)

Omlouvání dětí:

 1. V případě plánované absence - stačí den dopředu
 2. V případě nečekané absence - ráno daného dne do 7.15 hod (telef. pevná linka 475 213 007, mobil SMS 720 279 966 )
 3. Nezapomínejte také nahlásit den dopředu předpokládaný nástup dítěte po delší nemoci
 4. Při omlouvání dítěte vždy oznamte důvod této nepřítomnosti ( i krátkodobé).
 5. V případě neomluvené absence více než 14 dnů ředitelka může po předchozím písemném upozornění dítěti ukončit vzdělávání.
 6. Povinně vzdělávané děti se omlouvají vždy do 3 dnů nepřítomnosti (vždy nutné napsat SMS). Po příchodu dítěte předložit písemnou omluvenku (důvod, datum nepřítomnosti) v omluvném listu - podepsanou zákonným zástupcem (nejpozději do 3 dnů).

Platby:

 • Vyberte si po pečlivém uvážení způsob úhrady stravného a úplaty za vzdělávání
  k dodržování termínů splatnosti:
  bezhotovostně do 10. v měsíci (již musí být připsáno na účtu školy)
  hotovostně do 15. v měsíci (připravte si přesnou částku)
 • Stravné a úplata za vzdělávání v hotovosti se platí VŠJ p. Hřibové
  v úterý od 6.00- 8.00 hod (od 1.- 15. v měsíci)
  v pondělí, středu a čtvrtek od 7.30- 8.00 hod ( od 1.- 15. v měsíci)
 • Úplata za vzdělávání pro celodenní pobyt je 300,- Kč, další podrobný rozpis částky stravného pro jednotlivce je vyvěšen na informační tabuli pro rodiče v sekci ,, Stravné".
 • POZOR! Je nutné dodržovat termíny splatnosti i v případě nepřítomnosti nebo nemoci dítěte v hotovosti i bezhotovostně
 • V případě opakovaného neuhrazení v termínu může ředitelka podle § 35 odst. 1 písmene d) zákona č. 561/2004 Sb. po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce ukončit docházku dítěte do mateřské školy
 • Mimořádné vyzvedávání dětí po obědě zapisujte nejpozději do 8.00 hod do sešitu ,,Odchody dětí po obědě“ ve vestibulu u nástěnky (při pozdním příchodu nemůžeme odečíst odpolední svačinku)
  Hotovostní platba je splatná vždy do 15. v měsíci.
 • Platí se paní VŠJ (podle směrnice), pouze v případě její nemoci bude
  pověřena p. kuchařka. Připravte si přesnou částku.
 • Pro bezhotovostní platbu převodem platí termín vždy do 10. v měsíci (došlá platba musí být již na účtu MŠ). Vyžádejte si dopředu formulář u VŠJ, který potvrzuje tento způsob úhrady.
  Věnujte, prosím, vždy pozornost placené částce (přesně)!
 • Zvažte, prosím, způsob, který Vám bude vyhovovat. Nelze později kombinovat oba způsoby platby (hotovostní i bezhotovostní).

Výlety, divadelní představení a jiné mimořádné platby:

Je potřeba písemně vždy potvrdit přihlášení dítěte na pořádanou akci závazně dopředu. Učiňte tak, prosím, včas, abychom v případě odhlášených dětí mohli upravit částku např. za přistavený autobus nebo vstupné na akci. Může dojít k navýšení částky v případě většího počtu odhlášených dětí.
Vybíráním hotovosti je pověřena pouze p. školnice, která předá i doklad o platbě.
Pokud nesouhlasíte s účastí dítěte na připravované akci, počítejte s tím, že si necháte v daný den dítě doma (nelze na jednotřídce zajistit dohled nad dítětem)

Organizačně:

Případné dotazy, náměty nebo připomínky můžete směřovat přímo osobně k ředitelce školy nebo vhodit do označené schránky ve vestibulu.
Sledujte, prosím, pravidelně informační nástěnku pro rodiče a web. stránky školy- akce, změny, sdělení rodičům, aktualizace atp.

Budova MŠ se zamyká v době od 8.00- 12.15 hod, od 12.30- 14.40 hod
Lze samozřejmě dopředu domluvit i individuální odchod dítěte např. k lékaři.
Při vstupu do budovy použijte domácí telefon. Zazvoňte a vyčkejte.
Vždy se nahlašte (i když Vás pustí někdo z rodičů) a z bezpečnostních důvodů
nevpouštějte neznámé osoby. Zkontrolujte za sebou uzavření dveří.

Oblékejte děti podle aktuální předpovědi počasí (na vycházky chodíme každý den od 10- 11.30 hod), doplňujte průběžně náhradní oblečení v šatně pro případ např. polití. Všechny věci dětem označte značkou.
S týdenním tématickým zaměřením výchovně vzdělávací práce se seznámíte vždy počátkem měsíce v časopisu CVRČEK.
Dohodu o předávání dítěte jinou osobou si vyžádejte.
Potvrďte svým podpisem souhlas se zveřejněním fotografií svého dítěte při akcích MŠ.

 


 

Telefon: 475 213 007

Mobilní telefon: 720 279 966