Program školky


Školní vzdělávací plán s názvem:
„KOUZELNÝ SVĚT DĚDEČKA MECHÁČKA“

Motto: „Vidět, slyšet, dotknout se – poznávat a objevovat“

jsme společně vytvořili na základě Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk, Školky plné zábavy, Třídy plné pohody a Zdravé mateřské školy

Profilace školy
Při plánování výchovně vzdělávací práce využíváme vesnického prostředí, možností vycházek do přírody v blízkém i vzdálenějším okolí, mimo dosah dopravy. Cíleně se zaměřujeme především na přírodu, její ochranu a ekologii, na pohybové a pobytové aktivity venku.
Navazujeme na způsob, tradice a zvyky života lidí na vesnici.
Vycházíme z prostorových možností školy, témat přírody, ročních období, pohádek, námětů a nápadů dětí.

Koncepce školy
Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dětí.
Našim cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře, pohodě a klidné atmosféře. Nejdůležitější je, aby se dítě do školky těšilo a bylo spokojené. Spolupracujeme s rodiči a navazujeme na rodinnou výchovu.
Stanovený režim umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reagovat i na neplánované situace. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Základem zůstává hra dětí a učení na základě prožitkového učení.
V případě pěkného počasí pobýváme s dětmi v dopoledních i odpoledních hodinách venku.
Maximálním využíváním pobytu v přírodním prostředí se přirozeně učíme o živé i neživé přírodě, vedeme děti k její ochraně, poznáváme historii i současnost naší vesnice a jejího okolí.
Umožňujeme dětem získat základní životní zkušenosti mezi svými vrstevníky, snažíme se uspokojovat jejich individuální potřeby a zájmy. Rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a sebereflexi. Podporujeme tvořivost dětí.
Důležité je, co si dítě z mateřské školy odnese a co v ní získá.
Vycházíme z  5 základních oblastí předškolního vzdělávání k získání klíčových kompetencí

1.  dítě a jeho tělo
2.  dítě a jeho psychika
3.  dítě a ten druhý
4.  dítě a společnost
5.  dítě a svět

Režim dne:

6.45 - 8.45 hod

8.00 hod

8.45 - 9.45 hod

9.45 hod

9.50 - 11.30 hod


11.45 – 12.30 hod

12.45 – 14.15 hod

14.25 – 16.00 hod
– hry-nabídková činnost učitelky, záleží na dobrovolnosti

- svačina

- cvičení, pedagogicko výchovná činnost

-
ovoce, zelenina

-
příprava na pobyt venku, činnost založená na dobrovolnosti dětí (tvořivé hry, pohybové, s přírodninami, pozorování přírody, dramatizace, kreslení apod.)

- oběd, hygiena, příprava na spánek, poslech pohádek

- odpočinek, tiché aktivity dětí

- hygiena, svačina, nabídková činnost učit., zájmová činnost dětí
Telefon: 475 213 007           -           Mobilní telefon: 720 279 966           -           E-mail: skolkadubice@seznam.cz