Mateřská škola, Dubice, okres Ústí nad Labem
Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Dubice, okres Ústí nad Labem pro školní rok 2019/20.

Volná kapacita 5 míst v den Zápisu 6.5. 2019 (viz zveřejněná kriteria bod IV.)
přijetí k 2.9. 2019
ČJ 1/19
4/19
5/19
7/19
8/19

Nečekaně uvolněná další 2 místa během správního řízení (předčasný odchod do ZŠ a přestup do jiné MŠ z důvodu stěhování).
ČJ 2/19 přijetí k 2.9. 2019
3/19 přijetí k 2.1. 2020

Přijato cekem 7 dětí

Seznam registračních čísel dětí, které nejsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Dubice, okres Ústí nad Labem pro školní rok 2019/20.

Nepřijetí: ČJ 6/19

Zveřejněno a vyvěšeno 28.5.2019
Sejmuto 18.6.2019

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DUBICÍCH
PRO ŠKOL. ROK 2019/20
SE KONÁ 6.5. 2019 OD 10.00- 11.30 HOD

  • Přihlášku si můžete vyzvednout přímo v mateřské škole nebo vytisknout z našich webových stránek
  • Vyplněná přihláška se podává osobně ředitelce MŠ v den zápisu (může být potvrzená od lékaře již v den zápisu)
  • Rodiče se dostaví k zápisu i se svým dítětem, které chtějí zapsat
  • Rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka na základě stanovených kritérií
  • Při podání žádosti do mateřské školy budou zákonní zástupci předkládat:

vyplněnou žádost, kterou předkládá jeden z rodičů nebo zákonných zástupců (či zplnomocněná osoba) dítěte (součástí žádosti je  potvrzení lékaře- pozor potvrzení očkování)
rodný list (pouze předložení originálu)
průkaz totožnosti
 
Děti si v době zápisu mohou v naší MŠ pohrát společně s rodičem

 

Důležité informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání
Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
– na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
– na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - ke stažení ZDE

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - ke stažení ZDE

 

Uzavření MŠ (dovolená):

Vánoční prázdniny od 27.12. 2018- 1.1. 2019 (3 pracovní dny)
Jarní prázdniny od 11.3. - 17.3. 2019 (5 pracovních dnů)
Letní prázdniny od 15.7.- 16.8. 2019 (25 pracovních dnů)

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Povinně zveřejněné informace podle vyhlášky č. 442/2006 - ke stažení ZDE

Informace o zpracování osobních údajů - ke stažení ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2018 - ke stažení ZDE

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020 - ke stažení ZDE

Nový řád školní jídeln 2018 - ke stažení ZDE

 

 

Školní rok 2018/ 2019

Provoz  mateřské školy :  od 6. 00 – 16. 00 hodin

•  Do mateřské školy se dle vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/ 2004 Sb., přijímají děti zpravidla ve věku od 3 – 6 let (nejdříve však od 2 let). Zápis se provádí po dohodě se zřizovatelem v období od 2.- 16. května pro následující školní rok, na základě stanovených kritérií pro daný školní rok.

•  Pozor důležité- Třídní schůzka se koná ve čtvrtek 6.9. 2018 od 15.40 hod (dítě si vyzvedněte před zahájením a zajistěte si dohled- schůzka je pouze pro rodiče)

Seznámení se Školním řádem potvrdí zákonní zástupci na začátku školního roku svým podpisem.

Před nástupem dítěte do školky:

" Maminko, tatínku, uč mě samostatnosti" /abych se o sebe uměl postarat/

•  zouvat a nazouvat bačkory, boty
•  poznat svoje oblečení /vše podepsat nebo označit značkou dítěte/
•  umět oblékat a svlékat tričko, pyžamo, ponožky...
•  při jídle vydržet sedět u stolu, sám jíst
•  pít ze skleničky, hrnečku
•  umýt se mýdlem, utírat se do ručníku
•  používat záchod - umět si říci                            

"Jak se správně chovat v mateřské škole"

•  dítě vždy osobně předat učitelce (nebo pověřenému zástupu)
•  dodržovat provozní dobu MŠ (předávat dítě do 8 hod, vyzvednout do 16.00 hod)
•  máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na učitelku
•  neprodlužujte loučení s dítětem, rychle odejděte 
•  informujte učitelku, jestliže má Vaše dítě nějaké zdravotní problémy
•  předejte svůj aktuální tel. kontakt (je potřeba i náhradní- zaměstnavatel, druhý zák. zástupce)
•  před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte ho školkou, školka není za  trest           

Do školky potřebuji:

1. Vždy 1x za 3 měsíce papírové kapesníky (1 vytahovací + 1 balené)

2. Plastový hrneček s ouškem na pitný režim v herně

3. Kelímek, pastu, kartáček na zuby

4. Malou fotografii na narozeninovou nástěnku

5. Oblečení: pyžamo, pláštěnku, holinky (nebo kotníčková nepromokavá obuv),
1 tepláky do herny+ 1 tepláky na vycházku
náhradní oblečení do tašky v šatně (pravidelně doplňovat- spodní prádlo,
tričko, punčocháče pro případ polití)
obuv na vycházku (odpovídající počasí)
bačkory (bez zapínání)
všechny věci označte značkou dítěte

Pozor- krosky nebo pantofle jsou bezpečnostně nevhodná obuv do školky!

  Příchody a vyzvedávání dětí:

•  včasný příchod a předání dítěte učitelce do 8.00 hodin
•  povinně vzdělávané musí dodržovat určenou dobu vzdělávání od 8.00- 12.00 hod (včasný příchod, povinnost docházky platí ve dnech
vyučování)
•  po obědě vyzvedávání od 12.15 hod
•  odpoledne od 14.40 - 16.00 hod
•  dodržujte, prosím, tato časová vymezení a režimové momenty
•  na požádání lze samozřejmě dopředu domluvit i individuální odchod nebo příchod dítěte (např. návštěva lékaře) tak, aby se nenarušoval provoz MŠ
•  v případě, že chcete určit jinou osobu k vyzvedávání svého dítěte, vyžádejte si formulář k tomu určený
•  vyzvednutí oběda v případě pozdní omluvy od 11.10- 11.20 hod
- lze pouze v odůvodněných případech pouze 1. den nepřítomnosti dítěte (do vlastní nádoby)

 

Omlouvání dětí:

•  V případě plánované absence - stačí den dopředu
•  V případě nečekané absence - ráno daného dne do 7.15 hod (telef. pevná linka 475 213 007, mobil SMS 720 279 966 )
•  Nezapomínejte také nahlásit den dopředu předpokládaný nástup dítěte po delší nemoci
•  Při omlouvání dítěte vždy oznamte důvod této nepřítomnosti ( i krátkodobé).
•  V případě neomluvené absence více než 14 dnů ředitelka může po předchozím písemném upozornění dítěti ukončit vzdělávání.
•  Povinně vzdělávané děti se omlouvají vždy do 3 dnů nepřítomnosti (vždy nutné napsat SMS). Po příchodu dítěte předložit písemnou omluvenku (důvod, datum nepřítomnosti) v omluvném listu - podepsanou zákonným zástupcem (nejpozději do 3 dnů).

Platby:

•  Vyberte si po pečlivém uvážení způsob úhrady stravného a úplaty za vzdělávání k dodržování termínů splatnosti-
bezhotovostně do 10. v měsíci (již musí být připsáno na účtu školy)
hotovostně do 15. v měsíci (připravte si přesnou částku)

•  Stravné a úplata za vzdělávání v hotovosti se platí VŠJ p. Hřibové
v úterý od 6.00- 8.00 hod (od 1.- 15. v měsíci)
v pondělí, středu a čtvrtek od 7.30- 8.00 hod ( od 1.- 15. v měsíci)

•  Úplata za vzdělávání pro celodenní pobyt je 300,- Kč, další podrobný rozpis částky stravného pro jednotlivce je vyvěšen na informační tabuli pro rodiče v sekci ,, Stravné".

•  POZOR! Je nutné dodržovat termíny splatnosti i v případě nepřítomnosti nebo nemoci dítěte v hotovosti i bezhotovostně

•  V případě opakovaného neuhrazení v termínu může ředitelka podle § 35 odst. 1 písmene d) zákona č. 561/2004 Sb. po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce ukončit docházku dítěte do mateřské školy

•  Mimořádné vyzvedávání dětí po obědě zapisujte nejpozději do 8.00 hod do sešitu ,,Odchody dětí po obědě“ ve vestibulu u nástěnky (při pozdním příchodu nemůžeme odečíst odpolední svačinku)

•  Hotovostní platba je splatná vždy do 15. v měsíci.

Platí se paní VŠJ (podle směrnice), pouze v případě její nemoci bude pověřena p. kuchařka. Připravte si přesnou částku.

•  Pro bezhotovostní platbu převodem platí termín vždy do 10. v měsíci (došlá platba musí být již na účtu MŠ) . Vyžádejte si dopředu formulář u VŠJ, který potvrzuje tento způsob úhrady.

Věnujte, prosím, vždy pozornost placené částce (přesně)!

•  Zvažte, prosím, způsob, který Vám bude vyhovovat. Nelze později kombinovat oba způsoby platby (hotovostní i bezhotovostní).


Výlety, divadelní představení a jiné mimořádné platby:

•  Je potřeba písemně vždy potvrdit přihlášení dítěte na pořádanou akci závazně dopředu. Učiňte tak, prosím, včas, abychom v případě odhlášených dětí mohli upravit částku např. za přistavený autobus nebo vstupné na akci. Může dojít k navýšení částky v případě většího počtu odhlášených dětí.

•  Vybíráním hotovosti je pověřena pouze p. školnice, která předá doklad o platbě.

•  Pokud nesouhlasíte s účastí dítěte na připravované akci, počítejte s tím, že si necháte v daný den dítě doma (nelze na jednotřídce zajistit dohled nad dítětem)

Organizačně:

•  Případné dotazy, náměty nebo připomínky můžete směřovat přímo osobně k ředitelce školy nebo vhodit do označené schránky ve vestibulu.

•  Sledujte, prosím, pravidelně informační nástěnku pro rodiče a web. stránky školy- akce, změny, sdělení rodičům, aktualizace atp.

•  Budova MŠ se zamyká v době od 8.00- 12.15 hod, od 12.30- 14.40 hod
Lze samozřejmě dopředu domluvit i individuální odchod dítěte např. k lékaři.
Při vstupu do budovy použijte domácí telefon. Zazvoňte a vyčkejte.
Vždy se nahlašte (i když Vás pustí někdo z rodičů) a z bezpečnostních důvodů nevpouštějte neznámé osoby. Zkontrolujte za sebou uzavření dveří.

•  Oblékejte děti podle aktuální předpovědi počasí (na vycházky chodíme každý den od 10- 11.30 hod), doplňujte průběžně náhradní oblečení v šatně pro případ např. polití. Všechny věci dětem označte značkou.

•  S týdenním tématickým zaměřením výchovně vzdělávací práce se seznámíte vždy počátkem měsíce v časopisu CVRČEK.

•  Dohodu o předávání dítěte jinou osobou si vyžádejte.

•  Potvrďte svým podpisem souhlas se zveřejněním fotografií svého dítěte při akcích MŠ.


Telefon: 475 213 007           -           Mobilní telefon: 720 279 966           -           E-mail: skolkadubice@seznam.cz